Ανακοινώσεις (45)

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017 13:30

blank

.

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017 13:11

Πρόγραμμα euroscola

Ακολουθεί συνημμένο αρχείο.

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017 12:04

κανονισμός λειτουργίας

ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

Οι μαθητές πρέπει να κάνουν προσπάθεια να μην καθυστερούν το πρωί. Η πόρτα θα κλείνει μετά την πρωινή προσευχή και θα ξανανοίγει στις 14.00. Επίσης θα πρέπει οι μαθητές αν μπαίνουν στην τάξη μόλις κτυπήσει το κουδούνι. ¨Όταν ο καθηγητής μπει στην αίθουσα, η πόρτα κλείνει και δεν γίνεται δεκτός κανένας μαθητής, μόνο μετά από την άδεια της Διευθύντριας.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Για τα Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35 ?Χαρακτηρισμός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση μαθητών ?του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄65)

Άρθρο 35

Χαρακτηρισμός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση μαθητών

1.Η φοίτηση όλων των μαθητών των Ενιαίων Λυκείων χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:

α) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.

β) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, «σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 485/83 (ΦΕΚ184 Α΄)».Κατ? εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή  τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115?164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή, όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.

γ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6 εδ. δ΄ του άρθρου 1 του π.δ. 294/1980.

3. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

5. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

6. Για τους μαθητές, που φοιτούν στα Εσπερινά και Μουσικά Λύκεια, τα αριθμητικά όρια των εκατόν δεκατεσσάρων (114) και εκατόν εξηντατεσσάρων (164) απουσιών για το χαρακτηρισμό της φοίτησης προσαυξάνονται κατά δεκα έξι (16).

7. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών τμήματος ή τάξεως, αφού ενημερώσει το Διευθυντή του σχολείου ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη εικοσιτέσσερις (24) απουσίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την1η έως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε.

Σχόλιο: Η υπογράμμιση έγινε για να διευκρινιστεί πότε ένας μαθητής μπορεί να  έχει τις επιπλέον (114+50) απουσίες.

ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Ο κανονισμός μαθητικών κοινοτήτων βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. Εδώ θα αναφέρουμε κάποια στοιχεία του. Καλό είναι όλοι οι μαθητές να διαβάσουν τον πλήρη κανονισμό για την πληρέστερη ενημέρωση τους.

Κάθε τμήμα εκλέγει το 5μελές μαθητικό συμβούλιο. Οι τακτικές γενικές συνελεύσεις διεξάγονται σε κάθε τμήμα την τελευταία διδακτική ώρα (Τροπ. Γ2/336/1991) και ορίζονται σε διαφορετική μέρα κάθε μήνα σε συνεργασία των συμβουλίων με το σύλλογο καθηγητών και τη διεύθυνση. Στο τέλος κάθε συνεδρίασης οι μαθητές ενημερώνουν το γραφείο με ένα πρακτικό, για τα θέματα που συζήτησαν και τις αποφάσεις που πήραν.

Στην πρώτη γενική συνέλευση κάθε σχολικής χρονιάς που συνέρχεται μέσα στις πρώτες 45 μέρες από την εκλογή των 5μελών, εκλέγεται το 15μελές συντονιστικό όργανο. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται με ευθύνη των μελών του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου της προηγούμενης χρονιάς που δεν έχουν αποφοιτήσει. Το 15μελές συγκροτείται σε σώμα στην πρώτη του συνεδρίαση με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα και 12 μέλη ισότιμα με το προεδρείο. Οι αρμοδιότητες του προεδρείου είναι αντίστοιχες με αυτές των μελών των συμβουλίων των μαθητικών κοινοτήτων. Το 15μελές βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τουλάχιστον 8 μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και όλα τα μέλη έχουν μία ψήφο. Συνεδριάζει στο σχολείο εκτός διδακτικών ωρών, τακτικά μία φορά τη βδομάδα ή έκτακτα με πρωτοβουλία του προεδρείου ή 8 μελών του.

Η μαθητική κοινότητα (όλο το σχολείο) συνεδριάζει δυο φορές το χρόνο, σε 3ωρες συνελεύσεις, μια φορά στην αρχή της σχολικής χρονιάς και μία στο τέλος. Το 15μελές είναι ανακλητό από τη γενική συνέλευση που το εξέλεξε. Για να ανακληθεί το μαθητικό συμβούλιο, τη συνέλευση του σχολείου πρέπει να συγκαλέσουν τα 2/3 των μαθητικών κοινοτήτων και να παραβρίσκονται και να ψηφίσουν τουλάχιστον τα 2/3 των μαθητών που ψήφισαν για να το εκλέξουν.

Τα 5μελή μαθητικά συμβούλια και το 15μελές συνεργάζονται με το σχολείο, καθώς και το Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία, για την εφαρμογή των αρχών και των κανόνων της σχολικής ζωής.

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Το σχολείο έχει υποχρέωση όχι μόνο να εφαρμόσει το σχετικό νόμο περί απαγόρευσης του καπνίσματος αλλά και να καταπολεμήσει με αποφασιστικότητα την απόκτηση βλαπτικών συνηθειών. Για αυτούς τους λόγους θα γίνει προσπάθεια να ενημερωθούν οι μαθητές με σχετικές ομιλίες και εκδηλώσεις για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος. Εννοείται ότι το σχολείο δεν έχει άλλη επιλογή παρά να απαγορεύσει το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου. Σε περίπτωση που ο μαθητής βρεθεί να καπνίζει στο χώρο του σχολείου, θα ενημερωθεί το γραφείο και στη συνέχεια ο κηδεμόνας του. Αυτό θα γραφτεί στο ποινολόγιο σαν ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Αν ο μαθητής που καπνίζει δεν συμμορφώνεται άμεσα με τις υποδείξεις των εφημερευόντων καθηγητών για να σβήσει το τσιγάρο ή συνεχίζει να καπνίζει στο χώρο του σχολείου θα πάρει μια ημερήσια αποβολή και θα ενημερωθεί ο κηδεμόνας του. Ο κηδεμόνας θα ενημερώνεται σε κάθε περίπτωση που μαθητής καπνίζει στο χώρο του σχολείου.

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Συνιστάται στους μαθητές μας να αποφεύγουν να φέρνουν στον σχολικό χώρο κινητά τηλέφωνα ή συσκευές αναπαραγωγής ήχου (π.χ walkman)
Σε περίπτωση που κρίνεται από τους γονείς των μαθητών απολύτως απαραίτητο να έχει ο μαθητής μαζί του κινητό τηλέφωνο, τότε ο μαθητής οφείλει να έχει το τηλέφωνο κλειστό σε όλη τη διάρκεια κάθε μαθήματος. Αν μαθητής παραβεί τον παραπάνω κανόνα, τότε το τηλέφωνο αφαιρείται από αυτόν για όλη τη διάρκεια της ημέρας, φυλάσσεται από τη Διευθύντρια του σχολείου και παραδίδεται σ' αυτόν στο τέλος των μαθημάτων. Σε περίπτωση υποτροπής, το κινητό αφαιρείται από το μαθητή και παραδίδεται στον κηδεμόνα του.

Συχνά υπάρχουν φαινόμενα καταγραφής από τους μαθητές στιγμιότυπων με τα κινητά τους. Τονίζεται με έμφαση ότι απαγορεύεται ρητά, είτε κατά τη διάρκεια του μαθήματος είτε κατά το διάλειμμα, η καταγραφή στιγμιότυπων στη τάξη ή σε οποιοδήποτε χώρο του σχολείου. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις προβλεπόμενες στο Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α΄) σχολικές κυρώσεις. Οι κυρώσεις σε μια τέτοια περίπτωση θα αφορούν τόσο τους μαθητές που έκαναν την καταγραφή, όσο και τους μαθητές που τυχόν μεταφόρτωσαν τα σχετικά βίντεο στο διαδίκτυο ή διακίνησαν το σχετικό υλικό με οποιοδήποτε τρόπο. Επίσης, δεν επιτρέπεται οι μαθητές να βρίσκονται μέσα στην αίθουσα, σε ώρα μαθήματος, με ακουστικά (τηλεφώνου ή MP) στα αυτιά.

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται όλο και πιο συχνά περιστατικά βίας και επιθετικότητας σε Γυμνάσια και Λύκεια. Στο χώρο του σχολείου οι επιθετικές τάσεις εκδηλώνονται σε διάφορες μορφές. Είτε με σωματική, λεκτική ή ηλεκτρονική βία, είτε με φαινόμενα εκφοβισμού, όπου η βία ασκείται με ψυχολογικό τρόπο.

Η βία και η επιθετικότητα μαθητών απέναντι σε άλλους μαθητές δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή ούτε από καθηγητές , ούτε πολύ περισσότερο από μαθητές. Οι μαθητές της τάξης οφείλουν να προστατέψουν τους συμμαθητές τους που πέφτουν θύματα επιθετικής συμπεριφοράς, να ενημερώσουν άμεσα το σχολείο και να εκδηλώσουν την έμπρακτη αντίθεση τους απέναντι σε φαινόμενα βίας και επιθετικότητας. Το σχολείο έχει υποχρέωση να προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον για κάθε μαθητή και οφείλει να πάρει κάθε μέτρο που θεωρεί πρόσφορο για να προστατέψει τους μαθητές που θυματοποιούνται.

Κανένας μαθητής δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί κανενός είδους βία απέναντι στους συμμαθητές του και η βία αυτή, όταν εκδηλώνεται, θα αντιμετωπίζεται με αποφασιστικότητα και αυστηρότητα από το σχολείο.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Στην αρχή του σχολικού έτους οι μαθητές καλούνται να παραδώσουν στους γονείς τους έντυπο που τους επιτρέπει να μετακινηθούν σε ομάδες (π. χ κατεύθυνσης ή ερευνητικής εργασίας) με τα πόδια, με τουριστικό λεωφορείο ή μέσα μαζικής μεταφοράς σε εκπαιδευτικές επισκέψεις ή εκδηλώσεις του σχολείου που συνήθως έχουν 3ωρη διάρκεια. Σημειώνεται ότι: (α) αυτό το έντυπο δεν αντικαθιστά το έντυπο συμμετοχής σε μονοήμερη ή πολυήμερη εκδρομή του σχολείου. Αφορά μόνο τις ολιγόωρες εκπαιδευτικές επισκέψεις και (β) δεν είναι υποχρεωτικό για τον μαθητή να πάρει μέρος σ΄ αυτές τις εκδηλώσεις, κατά συνέπεια αν ο κηδεμόνας διαφωνεί, δεν το συμπληρώνει. Σ΄ αυτή τη περίπτωση, όμως, ο μαθητής οφείλει να είναι στο σχολείο και να απασχοληθεί σε άλλη τάξη για τις ώρες που η τάξη του θα βρίσκεται στην εκπαιδευτική επίσκεψη. Αυτό το έντυπο πρέπει να επιστραφεί συμπληρωμένο στο σχολείο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Μετά από αυτή την καταληκτική ημερομηνία ο μαθητής δεν θα μπορεί να συμμετέχει σ΄ αυτές τις επισκέψεις, ακόμα κι αν το επιθυμεί.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στο σχολείο η κατάκτηση της γνώσης και η αγωγή απαιτούν εκ μέρους κάθε μαθητή τη συμμόρφωση του σε αρχές και κανόνες συμπεριφοράς. Βασική επιδίωξη είναι αυτοί οι κανόνες συμπεριφοράς να λειτουργούν ως αρχές, τις οποίες ο μαθητής αποδέχεται, ενστερνίζεται και επομένως τις τηρεί με δική του θέληση και ευθύνη. Η συμμόρφωση προς τους κανόνες συμπεριφοράς είναι θέμα πειθαρχίας. Η σταδιακή προσαρμογή των παιδιών στους κανόνες πειθαρχίας, ως βασική επιδίωξη τού σχολείου, επιβάλλει, εκτός των προαναφερθέντων, να λαμβάνονται διάφορα παιδαγωγικά μέτρα και να γίνονται διακριτικές προσωπικές επισημάνσεις. Αν όμως διαπιστωθεί ότι κάποιοι μαθητές παραβαίνουν τους κανόνες συμπεριφοράς και ότι με τη συμπεριφορά τους παρακωλύουν το έργο τού σχολείου ή ότι η συμπεριφορά τους είναι βλαπτική για τους συμμαθητές τους, τότε είναι αναγκαίο να επιβληθούν κυρώσεις, οι οποίες κλιμακώνονται μέχρι την απομάκρυνση τού μαθητή από το σχολείο, σύμφωνα πάντοτε με τη σχολική νομοθεσία και με τις αρχές της παιδαγωγικής.

Οι κυρώσεις κλιμακώνονται ως εξής: παρατήρηση, επίπληξη, ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα, αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 5 ημέρες και απομάκρυνση από το Σχολείο (αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος) και έχουν επιπτώσεις στον χαρακτηρισμό της διαγωγής, η οποία μπορεί να μειωθεί από κοσμιότατη σε κοσμία ή ακόμα και επίμεμπτη. Η Διευθύντρια, χωρίς απόφαση συλλόγου διδασκόντων, έχει δικαίωμα να δώσει μέχρι και 3 ημέρες αποβολή. (Ν. 3328/2005). Οι γονείς, σε κάθε περίπτωση παραπτώματος ή παραβατικής συμπεριφοράς,ενημερώνονται από το σχολείο για την συμπεριφορά των παιδιών τους και την επιβολή κυρώσεων. Η στενή συνεργασία σχολείου-γονέων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ TΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

 1. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να σέβονται και να τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος, ιδίως την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης. Η παρουσία τους στη πρωινή συγκέντρωση και στις εορταστικές εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική.

 2. Σε περίπτωση μη εγκαίρου προσέλευσης την πρώτη ώρα για λόγους ανωτέρας βίας, οι μαθητές προσέρχονται στο γραφείο και αναφέρουν την αιτία της καθυστέρησης, την οποία οφείλει να επιβεβαιώνει ο κηδεμόνας. Εφόσον η αργοπορία τους θεωρηθεί δικαιολογημένη, οι μαθητές λαμβάνουν ειδικό σημείωμα εισόδου στην τάξη.

 3. Κανένας μαθητής δεν φεύγει από το σχολείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Η αναίτια απουσία από διδακτική ώρα αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται πειθαρχικά από τη Διευθύντρια τού Σχολείου, σύμφωνα με τις αποφάσεις τού Συλλόγου των διδασκόντων για το θέμα αυτό.

 4. Οι μαθητές οφείλουν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία και να μην παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση. Οφείλουν να φέρουν μαζί τους τα βιβλία τους και ότι χρειάζεται για τη σχολική εργασία τους.

 5. Σε περίπτωση αλλαγής αίθουσας για τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων, οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται στην αίθουσα χωρίς αργοπορία. Πρέπει επίσης να αποφεύγονται θορυβώδεις και ενοχλητικές εκδηλώσεις στους διαδρόμους τού σχολείου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

 6. Είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές πρέπει να σέβονται τον σχολικό χώρο και να διατηρούν το ήπιο σχολικό κλίμα. Ο σεβασμός προς το φυσικό περιβάλλον και, τα περιουσιακά στοιχεία τού σχολείου είναι από τις βασικότερες υποχρεώσεις των μαθητών. Γι' αυτό πρέπει να φροντίζουν να διατηρούν τους χώρους καθαρούς, να μη γράφουν στα θρανία και τους τοίχους και να μην προκαλούν φθορές στα θρανία, το εποπτικό υλικό κ.ά. Κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε φθορά προκαλέσει στη σχολική περιουσία και ελέγχεται πειθαρχικά. Παράλληλα οι γονείς του οφείλουν να αποκαταστήσουν τη ζημιά. Ιδιαιτέρως οι μαθητές με την ευθύνη των Πενταμελών Μαθητικών Συμβουλίων οφείλουν να φροντίζουν για την τάξη και την καλαισθησία των σχολικών αιθουσών, γιατί είναι ο ιδιαίτερος χώρος τους, όπου παραμένουν και εργάζονται πολλές ώρες. Οι βοηθητικοί χώροι (τουαλέτες) πρέπει επίσης να διατηρούνται για λόγους υγείας καθαροί.

 7. Δεν επιτρέπεται στη τάξη η κατανάλωση αναψυκτικών, καφέδων και οποιουδήποτε είδος φαγητού. Επιτρέπεται μόνο νερό. Οι μαθητές που καταναλώνουν τα παραπάνω είδη στη τάξη θα αντιμετωπίζουν κυρώσεις.

 8. Στα εργαστήρια οι μαθητές πρέπει να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα τα όργανα, τις συσκευές και τους υπολογιστές και να τηρούν με σχολαστικότητα τις οδηγίες τού διδάσκοντος και τους κανόνες ασφαλείας τού εργαστηρίου. Στο εργαστήριο Πληροφορικής οι θέσεις των μαθητών είναι ορισμένες και δεν επιτρέπεται αλλαγή.

 9. Οι μαθητές παροτρύνονται να κάνουν χρήση της Βιβλιοθήκης του Σχολείου για να εξοικειώνονται με το βιβλίο, να βοηθούνται στη σύνθεση-σύνταξη εργασιών και στη σταδιακή εισαγωγή τους στη διαδικασία της έρευνας. Στον χώρο της βιβλιοθήκης οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της βιβλιοθήκης. Συμβουλεύονται το προσωπικό για το θέμα που θέλουν να μελετήσουν. Εργάζονται σιωπηλά. Διατηρούν τα βιβλία ή άλλα εποπτικά μέσα σε καλή κατάσταση. Επιστρέφουν εγκαίρως τα βιβλία που δανείζονται.

 10. Στη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των εφημερευόντων καθηγητών. Επίσης πρέπει να σέβονται τους κανονισμούς λειτουργίας των γυμναστηρίων και των γηπέδων.

 11. Οι μαθητές υποχρεούνται να επιδίδουν οπωσδήποτε στους γονείς τους τις γραπτές ανακοινώσεις που τους απευθύνει το σχολείο προς ενημέρωση τους.

 12. Υπενθυμίζουμε ότι η παρουσία εξωσχολικών στο σχολείο δεν επιτρέπεται και οι μαθητές δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να φέρνουν φίλους τους εξωσχολικούς στο σχολείο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

 13. Έντονα συνιστάται στους μαθητές να μην έχουν μαζί τους στο σχολείο είδη αξίας ή χρήματα.

 14. Απαγορεύεται ρητά στους μαθητές να έχουν μαζί τους επικίνδυνα ή αιχμηρά αντικείμενα καθώς, ακόμη και χωρίς να το θέλουν , μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε άλλους μαθητές.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

 1. Η συμπεριφορά των μαθητών προς το διδακτικό προσωπικό, τους συμμαθητές τους καθώς και προς όλα τα πρόσωπα που βοηθούν το έργο τού σχολείου (επιστάτης, καθαρίστριες) πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια, σεβασμό και ευγένεια. Με τη συμπεριφορά τους, η οποία πρέπει να είναι θετική προς όλους τους συνανθρώπους και προς τον περιβάλλοντα χώρο, οι μαθητές δείχνουν την κοινωνική τους αγωγή. Η απρεπής συμπεριφορά του μαθητή, η χειροδικία, η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες προς άλλους μαθητές, καθώς και οι απρεπείς εκφράσεις ελέγχονται αυστηρά, θεωρούνται σοβαρά παραπτώματα και αντιμετωπίζονται αναλόγως και κατά περίπτωση από τη Διευθύντρια του σχολείου ή το Σύλλογο των διδασκόντων σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία.

 2. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη συμπεριφορά των μαθητών στα διαλείμματα για λόγους πρόληψης ατυχημάτων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παίζουν και να κινούνται στους χώρους που τους έχουν υποδειχθεί. Αυτό είναι επιβεβλημένο όχι μόνο για λόγους καλής λειτουργίας τού σχολείου, αλλά κυρίως για λόγους ασφαλείας των παιδιών.

 3. Στις σχολικές εκδηλώσεις και κατά τις εξόδους από το Σχολείο, οι μαθητές πρέπει να υπακούουν στους συνοδούς εκπαιδευτικούς και να συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια. Η εν γένει συμπεριφορά τους πρέπει να τιμά τους ίδιους, την οικογένεια τους και το σχολείο. Σε περίπτωση που ένας μαθητής επιδεικνύει συμπεριφορά που παραβαίνει τις αρχές του σχολείου και τις υποδείξεις των συνοδών καθηγητών, τότε τού επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις ανάλογες της σοβαρότητας του παραπτώματος.
  Η προσοχή και η αυστηρή τήρηση των οδηγιών τού σχολείου επιβάλλεται και για λόγους ασφαλείας των μαθητών.

 4. Σε περίπτωση που ο καθηγητής απομακρύνει το μαθητή από την αίθουσα με την ποινή της ωριαίας αποβολής, ο καθηγητής είναι υποχρεωμένος να φροντίζει ώστε τα αρχικά Ω. Α (Ωριαία Αποβολή) να σημειώνονται στη στήλη Παρατηρήσεις του απουσιολόγιου και στη συνέχεια να καταγράφει την ποινή στο ποινολόγιο.

 5. Σε περίπτωση που ο μαθητής τιμωρηθεί με την ποινή της ωριαίας αποβολής, ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να αποχωρήσει άμεσα από τη τάξη χωρίς να βρεθεί σε κανενός είδους αντιπαράθεση με τον καθηγητή, ακόμα κι αν θεωρεί ότι αδικήθηκε από αυτόν. Στη συνέχεια ο μαθητής πηγαίνει στο γραφείο της Διευθύντριας και αναφέρει το περιστατικό, καθώς και τη δική του θέση για αυτό και όποια ένσταση έχει για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε από τον καθηγητή. Σύμφωνα με το νόμο, η απουσία από την ωριαία απομάκρυνση δεν καταχωρείται αν δεν έχει καταγραφεί στο ποινολόγιο της βάσης δεδομένων του σχολείου μας. Η Διευθύντρια έχει το δικαίωμα αν μετατρέψει ή να ακυρώσει την ποινή εφόσον πειστεί ότι η ποινή ήταν άδικη ή υπερβολική. Επίσης, σύμφωνα με το αρ. 1 εδάφ. Θ του Π.Δ 485, η Διευθύντρια έχει το δικαίωμα να προτείνει στο Σύλλογο διδασκόντων να μη λάβει υπόψη του μερικές από αυτές τις απουσίες αν ο μαθητής που υπέπεσε στο παράπτωμα έρθει στο γραφείο μετά την απομάκρυνση τους από την τάξη και απασχοληθεί εκεί. Αυτό μπορεί να γίνει για πολύ περιορισμένο αριθμό απουσιών (μέχρι 3 Ω.Α το τετράμηνο) και εφόσον ο μαθητής έχει βελτιώσει τη συμπεριφορά του.

 6. Κατά παρόμοιο τρόπο, σε περίπτωση που ο μαθητής έχει τιμωρηθεί με ημέρες αποβολών, ο Σύλλογος, μετά από εισήγηση της Διευθύντριας, μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι 3 ημέρες αποβολών το χρόνο, μεμονωμένες ή όχι , και πάλι με την προϋπόθεση ότι ο μαθητής έχει απασχοληθεί στο γραφείο τις ημέρες της αποβολής του και δεν έχει δώσει αφορμή για νέο πειθαρχικό έλεγχο.

 7. Η δυνατότητα μετατροπής της ημερήσιας αποβολής σε κοινωνική εργασία και η μετέπειτα διαγραφή της παρέχεται στο μαθητή μόνο μια φορά το χρόνο και αφορά μία μόνον ημερήσια αποβολή.

Τέλος επισημαίνουμε ότι:

 • Ο εσωτερικός κανονισμός του σχολείου βασίζεται στο διοικητικό έγγραφο ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ πού έχει εκδώσει το ΥΠΔΒΜΘ και ισχύει απαρέγκλιτα για όλους τους μαθητές του σχολείου μας.

 • Οι μαθητές και οι γονείς τους μπορούν να βρουν λεπτομερείς πληροφορίες για τα μαθητικά θέματα στο δικτυακό χώρο του σχολείου μας, στη διεύθυνση (σε αναμονή)

 • Τα θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τη Διευθύντρια και τον Σύλλογο διδασκόντων, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία

Σελίδα 4 από 4